lekár (30. 12. 1885 Liptovský Mikuláš – 15. 11. 1944 Pezinok). Otec → Rehor Uram-Podtatranský, matka Ľudmila, rod. Šolcová, členka Živeny (1851 – 1911), brat → Ján a 2 sestry, z nich Anna (1889 – 1960), manželka → Petra Marendiaka. Manželka Viera, rod. Hubková, dcéra → Petra H., bezdetný.

  1. 1891 – 95 navštevoval ľud. školu v Liptovskom Mikuláši, 1895 – 99 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1899 – 1903 na ev. kolégiu v Prešove, 1903 – 08 medicínu na univerzite v Budapešti, 1908 MUDr. R. 1908 – 10 praktikant na klinike v Budapešti, 1910 podnikol študijnú cestu do USA, Anglicka, Francúzska a Nemecka, od 1910 sekundárny lekár, 1912 – 14 vedúci chirurgického odd. Nemocnice sv. Rochusa v Budapešti, 1912 – 13 účastník balkánskej vojny, veliteľ chirurgickej sekcie Rak.-uh. ČK v Srbsku, 1914 – 16 lekár 5. dragúnskeho pluku, 1916 – 18 konziliárny chirurg, operatér, veliteľ samaritánskej kolónie 5. pešiackej divízie, od 1919 lekár v Košiciach, 1914 – 29 riaditeľ nemocnice a primár jej chirurgického odd. Neskôr pre chorobu povolanie nevykonával.

Od študentských rokov pracoval v spolkoch a prejavoval sklony k literárnej tvorbe. Člen študentského spolku Zora v Liptovskom Mikuláši (1899), v jeho hektografovanom časopise uverejnil svoje literárne prvotiny. R. 1899 za nár. povedomie vylúčený z gymnázia v Banskej Štiavnici. Člen Slov. spolku v Budapešti, pracoval najmä v jeho literárnom odbore, 1910 – 11 jeho podpredseda, 1911 – 13 predseda. Publicista, autor populárno-vedeckých príspevkov, 1911 s Vajanským zástupca slov. novinárov na X. zjazde slovanských novinárov v Belehrade. R. 1908 – 13 účastník porád Českoslovanskej jednoty v Luhačoviciach, 1912 podpísal memorandum budapeštianskych Slovákov proti spojeniu slov. a maď. ev. cirkvi. R. 1918 účastník prijatia Martinskej deklarácie. Po 1918 so S. Kostlivým organizátor slov. zdravotníctva najmä na vých. Slovensku. R. 1919 prevzal liečebné a soc. ústavy v Košiciach do št. správy, dobudoval košickú št. nemocnicu a vytvoril podmienky pre je rozvoj.

  1. 1919 konzultant Zdravotného referátu Min. verejného zdravotníctva; podpredseda Čs. chirurgicko-gynekologickej spoločnosti. Člen MSS a Učenej spoločnosti Šafárikovej, vedúci funkcionár miestnych kult. a soc. spolkov v Košiciach.
  2. 1913 vyznamenaný Radom sv. Sávu 2 tr.

Literatúra: Stodola, E.: Prelom. Pa 1933, s. 122, 123, 127; Junas, J. – Bokesová-Uherová, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva. Mt 1985 (reg.); biografické články: Tranovský ev. kalendár 1919, s. 50; Slov. denník, 18, 29. 12. 1935, s. 4; Gemer – Malohont, 18, 1936, č. 1, s. 3; nekrológy: Bratislavské lekárske listy, 24, 1944, č. 11 – 12, príloha, s. 84 – 86. – RLS, s. 342; Archív NBiÚ SNK (výpis z matriky).

Slovenský biografický slovník, zv. VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 179.